Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

B

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Ve společnosti Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., se sídlem nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín, IČO: 27673286, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka O 288 (dále jen „FBM"), se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit.
Na této webové stránce naleznete informace o tom, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje ve FBM zpracováváme. Naleznete zde také způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo jak provést opravu osobních údajů. Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Základní pojmy a informace

Dovolte, abychom Vám vysvětlili některé základní pojmy, které se týkají ochrany osobních údajů. Věříme, že tak získáte lepší porozumění a pochopení, proč ve FBM postupujeme při zpracování osobních údajů zvoleným postupem.

Osobní údaj

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat nebo která je identifikovatelná.

Správce osobních údajů

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Správcem osobních údajů je FBM s následujícími kontaktními údaji: email: sekretariat@filharmonie-zlin.cz, tel.: +420 577 005 730, poštovní adresa: Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., náměstí T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.

Zpracování osobních údajů

Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.

Jaký právní předpis upravuje zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR"). Národní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kdy je možné osobní údaje zpracovávat?

Pro zákonné zpracování Vašich osobních údajů musí být naplněna alespoň jedna z podmínek uvedených v článku 6 GDPR. V případě, že se jedná o zvláštní kategorie osobních údajů, musí být naplněna alespoň jedna z podmínek uvedených v článku 9 GDPR. V obou případech pak musí být dodrženy zásady zpracování osobních údajů uvedené v článku 5 GDPR.

Zpracování osobních údajů ve společnosti FBM

Proč a jaké osobní údaje společnost zpracovává?

Osobní údaje bez souhlasu zákazníků zpracováváme za účelem splnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy (prodej vstupenek) a z titulu oprávněného zájmu zákazníka (např. informování zákazníka v případě zrušení či změny koncertu). Se souhlasem zákazníků využíváme osobní údaje k informování o aktuální nabídce, přímému marketingu a analýze návštěvnosti a nákupního chování. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky.
Fotografie a videozáznamy pořízené na koncertech, workshopech a dalších akcích FBM používáme výhradně k propagačním účelům – web, sociální sítě, ....

Shromažďujeme a zpracováváme tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj.

  • jméno, příjmení, titul
  • adresa
  • telefon
  • e-mail
  • heslo v zašifrované podobě
  • IP adresa.

Jak dlouho FBM údaje zpracovává?

Osobní údaje uchováváme po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 5 let po zániku posledního smluvního vztahu, nebo do odvolání souhlasu se zpracováním údajů.

Musíte osobní údaje FBM poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění smlouvy (prodej vstupenek) a bez nich nedokážeme prodej požadovaných vstupenek uskutečnit.

Jakým způsobem FBM zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a FBM disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány pouze elektronicky v zabezpečeném datovém úložišti. Data předávaná mezi zařízením zákazníka a serverem FBM jsou vždy šifrována pomocí SSL protokolu.

Používání souborů cookies

Při poskytování svých produktů / služeb využíváme také cookies, což jsou malé textové soubory, které se ukládají na počítač uživatele při prvním načtení naší webové stránky. Díky těmto souborům můžeme snadněji identifikovat způsob, jakým návštěvníci s obsahem našich webových stránek pracují. To nám pomáhá komunikovat vstřícněji s návštěvníky našich webových stránek, případně efektivněji zacílit náš marketing. Vymazání cookies je plně ve Vaší dispozici v rámci nastavení vašeho prohlížeče.

Komu FBM osobní údaje poskytuje nebo předává?

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům naší společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji zákazníků, pouze však v rozsahu, který je v daném případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.
Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů zákazníků naší společnosti (např. zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové a IT služby). Případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem.

Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle FBM, písemně na adresu sídla FBM nebo mailem na adresu sekretariat@filharmonie-zlin.cz.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit Vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetová adresa https://www.uoou.cz/.