25. 4. 2017

Zlato v hrdle Pretty Yende

OPERA +      22.4.2017   Svatava Barančicová

Zlato v hrdle Pretty Yende